Home  /   Onderzoek  /   NLD

NLD


 • Wat is NLD?
  NLD is een afkorting van de Engelse term Non-Verbal Learning Disabilities. Dit betekent letterlijk ‘Non-verbale leerstoornis’ ofwel ‘leerstoornis, die geen betrekking heeft op de taal’. De term NLD is wat misleidend, want kinderen met NLD hebben wel degelijk problemen met taal.
  De oorzaak van NLD is nog niet duidelijk en er bestaan verschillende theorieën over. Er wordt wel gezegd dat NLD een stoornis is in functies van de rechterhersenhelft. Er zou sprake zijn van een rijpingsstoornis van de rechterhersenhelft. Het probleem zou zitten in de zogenaamde witte stof, die van belang is bij de prikkelgeleiding. Hierdoor zou het verwerken van auditieve en verbale informatie (hetgeen met name in de linkerhersenhelft plaatsvindt) beter gaan dan de verwerking van visuele en tactiele informatie (functies van de rechter hersenhelft). Bovendien is de rechter hersenhelft nodig voor het verwerken van globale, nieuwe, complexe en ruimtelijke informatie. Als gevolg van deze stoornis hebben kinderen met NLD minder begrip van de ruimte om hen heen, zwakkere psychomotorische vaardigheden, problemen met het verwerken van nieuwe informatie en het tegelijk verwerken van verschillende soorten informatie. Echter, de witte stof-hypothese is nooit bewezen.De meest recente theorie gaat ervan uit dat het probleem zit in de overdracht van informatie van de rechterhersenhelft naar de linkerhersenhelft (de lange afstandsbanen zijn verstoord). NLD is een profiel van specifieke tekorten en vaardigheden. Er moet dus altijd gekeken worden naar zowel de zwakke als de sterke vaardigheden.

 • Stappenplan onderzoek NLD:
  Anamnese (aan de hand van NLD kenmerken)
  · Motorische ontwikkeling
  · Taalontwikkeling
  · Spelontwikkeling.

Inventariseren van de klachten van de ouders en de school, maar ook van de sterke kanten van het kind.
Inventariseren schoolresultaten/didactisch onderzoek
Lezen, spellen, rekenen.

Indien aanwijzingen voor NLD: afnemen NLD-schalen

Indien NLD risico: (Neuro) psychologisch onderzoek

– Intelligentie
– Informatieverwerking (auditief, tactiel, visueel)
– Visueel-perceptuele ontwikkeling
– Tactiel
– Aandacht voor auditieve, visuele, tactiele informatie
– Geheugen voor auditieve, visuele, tactiele informatie

– Motoriek, fijn/grof
– Taalontwikkeling (sterke/zwakke kanten)
– Conceptvorming, vaardigheid in oplossen problemen.
– Sociaal-emotioneel onderzoek

NLD is niet te genezen. Voor kinderen met NLD zijn aanpassingen in de klas noodzakelijk. Daarnaast dient er aandacht te zijn voor de specifieke manier van leren van deze kinderen. Zij hebben extra steun nodig bij het structureren van de leerstof. Ook de leerstof dient aangepast te worden.

The 646-206 Actual4Exam braindumps pass your exam easily. Actual4Exam.com is a company for real exam dumps. Actual4exam Training Examinations for Cisco 350-018 are generally written to the greatest standards of technical accuracy. If you do not pass the CCIE 350-030 exam (CCIE Voice Written) on your first attempt we will give you free update. our Practice Tests are in multiple-choice (MCQs) Our Cisco 350-080 Exam and Cisco 646-048 Exam will provide you with exam questions with verified answers that reflect the 350-080 materials. our Practice Tests are in multiple-choice (MCQs) Our Cisco 640-911 Exam, Cisco 000-781 Exam, Cisco 642-584 Exam, Cisco 000-221 Exam, Cisco 642-999 Exam, Cisco 646-206 Exam, Cisco 642-994 Exam, will provide you with exam questions with verified answers that reflect the CCNP materials. Powered by 646-206